Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W GROJCU

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz  Statucie Przedszkola.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U Nr 168, poz. 1324 zmieniające rozporządzenie Dz. U. z 14.05.2013r., poz. 560)

- Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw (Dz. U Nr 56 poz. 458)

- Statut Przedszkola Samorządowego w Grojcu

 

Wizja przedszkola:

 

„Dzisiejsze nieśmiałe dziecko, to to, z którego wczoraj się śmialiśmy.

Dzisiejsze okrutne dziecko, to to, które wczoraj biliśmy.

Dzisiejsze dziecko, które oszukuje, to to, w które wczoraj nie wierzyliśmy.

Dzisiejsze zbuntowane dziecko, to to, nad którym się wczoraj znęcaliśmy.

Dzisiejsze zakochane dziecko, to to, które wczoraj pieściliśmy.

Dzisiejsze roztropne dziecko, to to, któremu wczoraj dodawaliśmy otuchy.

Dzisiejsze serdeczne dziecko, to to, któremu wczoraj okazywaliśmy miłość.

Dzisiejsze mądre dziecko, to to, które wczoraj wychowaliśmy.

Dzisiejsze wyrozumiałe dziecko, to to, któremu wczoraj przebaczyliśmy.

Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radością.”

- Ronald Russel

 

Dla nas najważniejsze jest dziecko jako osoba i jego dobro. Chcemy stworzyć naszym wychowankom szansę optymalnego i wszechstronnego rozwoju w atmosferze radości, poszanowania i akceptacji. Pragniemy wychować  dziecko, które będzie bogate w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwoli mu sprostać wymaganiom stawianym w szkole, a potem w dorosłym życiu, by było otwarte na kontakty społeczne, wychowane w duchu patriotyzmu i podstawowych wartości moralnych. Wizję naszą opieramy także na wzajemnej, zaangażowanej i systematycznej współpracy z rodzicami naszych wychowanków, którzy wraz z nami troszczą się o jak najlepszą przyszłość swoich dzieci oraz zapewnią sukcesy życiowe i zawodowe.

 

Misja przedszkola:

1.      Jesteśmy placówką bezpieczną, przyjazną i prozdrowotną  dzieciom, rodzicom i pracownikom.

2.      Najważniejsze  jest dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój.

3.      Kształtujemy u dzieci umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych i przygotowanie  ich do podjęcia nauki w szkole.

4.      Chcemy wykształcić świadomego ekologa, reprezentującego postawy proekologiczne.

5.      Przestrzegamy prawa dziecka oraz dbamy o dobre stosunki interpersonalne.

6.      Wychowujemy i uczymy  dzieci w duchu podstawowych wartości moralnych.

7.      Dążymy do pełnego zaangażowania  rodziców  w życiu przedszkola.

  1. Wspomagamy wychowanków w rozwijaniu indywidualnych uzdolnień oraz kształtowaniu  czynności intelektualnych.

9.      Uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

 

 

Zadanie przedszkola, jako środowiska oddziaływań wychowawczych względem swoich wychowanków:

Zadaniem naszego przedszkola jest wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowanie do nauki w szkole, a także opieka nad dzieckiem z zapewnieniem mu pełnego bezpieczeństwa.

 

 

 

Model absolwenta:

Przedszkolak:

- przestrzega zasad i reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych

- samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań

- szanuje siebie i jest wrażliwy na potrzeby innych

- wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa

- dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych

- szanuje naszą planetę i zna główne zagrożenia dla środowiska

- osiąga wyniki na miarę swoich możliwość

 

        Zadania ogólne dla nauczycieli dotyczą kierowania się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie, życie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności  osobistej  dziecka, a w szczególności:

- wspierania każdego wychowanka w jego rozwoju

- sumiennego wykonywania obowiązków służbowych, a w szczególności  związanych z zapewnieniem  bezpieczeństwa dzieciom

- dążenia do własnego rozwoju osobowego

- kształcenia i wychowania dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka

- dbałości o kształtowanie w wychowankach postaw obywatelskich, społecznych i rodzinnych zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów

 

 

Metody pracy wspomagające wszechstronny rozwój dziecka

            Wprowadzając różnorodne formy i metody pracy   mamy przekonanie o ich skuteczności i pozytywnym wpływie na wszechstronny rozwój dziecka. Aby urozmaicić  pracę z dziećmi i uczynić ją bardziej atrakcyjną, stosujemy:

 

- metodę aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss, która mając na celu przybliżyć dzieciom muzykę klasyczną poprzez tzw. „aktywne słuchanie” relaksuje i wycisza dzieci oraz inspiruje je do wyrażania siebie poprzez taniec

- niezwykle pomocnym we wspomaganiu rozwoju umysłowego dzieci okazują się zabawy i gry z zakresu edukacji matematycznej wg Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej, które często występują podczas zajęć (klasyfikowanie, segregowanie) jak i zabaw dowolnych (gry ściganki, zabawy w lekarza, sklepy); podczas tych zabaw dzieci uczą się radzenia w sytuacjach trudnych oraz godzenia się z przegraną, co stanowi  ważną umiejętność, niezbędną do podjęcia nauki w szkole

- „Muzyczną Akademię Przedszkolaka”  Marzeny Staniek, wzbudzają one zainteresowanie dzieci, np.: „Klepanki”, „Kwiaty”, „Wesoły kurczak”  itd., ponieważ angażują ruch dziecka i jego wyobraźnię poprzez muzykę

- metodę pedagogiki zabawy, która sprzyja między innymi ujawnianiu pozytywnych uczuć; pewien zakres zabaw z tego zakresu stosujemy, aby poprawić komunikację oraz wzmocnić poczucie bezpieczeństwa wśród dzieci

- ćwiczenia Paula Dennisona z zakresu Gimnastyki Mózgu -  wykonywanie przez dzieci takich ćwiczeń jak: „Kapturek myśliciela”, „Sowa”, „Słoń”, „Leniwe ósemki”, „Myślenie o X”, „Energetyczne ziewanie”, „Ruchy naprzemienne” wzbudza w nich nie tylko  zainteresowanie i pozytywne emocje, ale także wpływa na usprawnienie organizacji pracy mózgu i ciała.

- Metodę Ruchu Rozwijającego  Weroniki Sherborne, której głównym założeniem jest, że ruch jest narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju; ciekawa struktura zajęć, tj. ćwiczenia dotyczące  wyczuwania ciała, z partnerem, przeciwko w parach, razem w parach oraz w grupie inspiruje nas nauczycieli do przygotowania własnych konspektów do zajęć z dziećmi

- metodę Carla Orffa wychowania muzycznego, której głównym elementem jest śpiew i gra na prostych instrumentach perkusyjnych, w skład którego wchodzą: bębenki, tamburyna, kołatki, grzechotki, trójkąty, dzwonki melodyczne; duży nacisk kładzie się na improwizację i rozwijanie ekspresji, a najważniejszym elementem w muzykowaniu jest rytm

- Metodę Alfreda i Marii Kniessów  - prowadzenie zajęć wychowania fizycznego z dziećmi w formie  gimnastyki twórczej utanecznionej, polegającej na nieustannym poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu – poprzez eksperymentowanie środkami ruchowymi, słownymi i wzrokowymi.

 - Metodę Rudolfa Labana tzw. „improwizację ruchową”, zgodnie z którą ćwiczenia gimnastyczne powinny przybierać formę zadań otwartych,  zapewniając dużo swobody, możliwości decydowania o sposobie wykonywania ruchu i tym samym wyrażania swojej indywidualności

- metodę „Dobrego Startu” Marty Bogdanowcz, której założeniem jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, kinestetycznych i motorycznych oraz współdziałanie między tymi funkcjami

- elementy metody nauki czytania Ireny Majchrzak, której celem jest umiejętność wzrokowego rozpoznawania liter i poznanie fonetycznych funkcji każdej z liter

- w celu wyciszenia i zdyscyplinowania grupy wprowadzamy zabawy paluszkowe oraz masażyki Marty Bogdanowicz, które doskonale spełniają tę rolę

- prowadzimy  działania z zakresu usprawniania i rozwijania narządów mowy – ćwiczenia ortofoniczne i logopedyczne, które  stanowią działania profilaktyczne dla dzieci nie mających trudności w zakresie mowy, jak również korygują wady u  dzieci, u których takie wady stwierdził logopeda

- techniki relaksacyjne, muzykoterapia, bajkoterapia, twórcze działania dziecięce – pozwalające wyciszyć negatywne emocje, zachowania agresywne i przywrócić wewnętrzną równowagę

 

 

Formy pracy stosowane w naszej placówce:

- praca z całą grupą

- praca zespołowa

- praca indywidualna

 

 

Programy dydaktyczno – wychowawcze

            W P. S. w Grojcu jest realizowany program „Nasze przedszkole” pod red. M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej oraz autorski program ekologiczny „Eko – przedszkolak”.

 

Zajęcia dodatkowe

            W ramach zajęć dodatkowych zapewniamy dzieciom  ciekawe zajęcia: plastyczne, rytmiczne, ekologiczne, gimnastyczne oraz z nauki języka angielskiego, prowadzone przez nauczycieli naszej placówki. W przedszkolu dzieci uczęszczają także na zajęcia z religii. Dzieci wymagające opieki logopedycznej mają zajęcia jeden raz w tygodniu. Wszystkie zajęcia  dodatkowe prowadzone są  bezpłatne.

 

Współpraca z rodzicami

 

            Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako równorzędni partnerzy w ważnym  procesie wychowania dzieci. Łączy nas wspólny cel, jakim jest dobro dziecka i jego optymalny rozwój.  Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków, a przejawia się to poprzez:

- dążenie do spójności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,

- pomoc w opiece i wychowaniu dziecka

- zapoznaniu rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej

-   przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

- wspieranie rodziców w celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole,

- przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

- wzmacnianie więzi rodzinnych i  międzypokoleniowych,

- włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,

- podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców

- promowanie placówki w środowisku lokalnym

 

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

- zebrania ogólne i grupowe

- konsultacje indywidualne

- meile grupowe

- tablicę ogłoszeń i informacji

- strona internetowa

- facebook

- tablice prac dzieci

- zeszyty informacyjne dla rodziców

- organizację i prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców

- rozmowy bieżące

- zajęcia otwarte

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości, akcji przedszkolnych takich jak:  andrzejki, mikołajki, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Festyn Rodzinny, konkursy, wycieczki, akcje ekologiczne, charytatywne „Góra Grosza”.

 

Współpraca przedszkola z instytucjami:

Celem współpracy z instytucjami jest rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci, pogłębianie wszechstronnej wiedzy o środowisku lokalnym  oraz kształtowanie postaw społecznie pożądanych.

Współpracujemy z:

Urząd Gminy Oświęcim

GOPS w Grojcu

Szkoła Podstawowa w Grojcu

Przedszkola Samorządowe z Gminy Oświęcim

Towarzystwo „Nasz Dom” (udział w akcji „Góra Grosza”)

Starostwo Powiatowe Oświęcim

Gminna Biblioteka w Grojcu

Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

Koło Gospodyń Wiejskich w Grojcu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Oświęcimiu

Teatr „Skrzat” z Krakowa

Sanepid – realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”

Oświęcimskie Centrum Kultury

UNICEF

 

Promocja placówki

 

Działania promocyjne obejmują:

- prowadzenie kroniki przedszkola

- prowadzenie strony internetowej placówki oraz facebooka i systematyczne umieszczanie aktualnych informacji z życia przedszkola

- publikacja osiągnięć przedszkola w fachowej, lokalnej prasie

- spotkania z ciekawymi ludźmi

- życzliwa postawa całego personelu wobec petentów naszego przedszkola

- rzetelna organizacja uroczystości oraz konkursów między-przedszkolnych

- dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz przedszkola

 

Ewaluacja koncepcji

Każdy pracownik przedszkola zna koncepcję.

Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego.

Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek – wprowadzenie koniecznych zmian.

Po zakończeniu każdego roku – sprawdzenie realizacji celów, wprowadzenie zmian, ocena stopnia zaangażowania osób odpowiedzialnych.

Po zakończeniu realizacji całej koncepcji – ocena efektów realizacji koncepcji, wnioski do planowania pracy w latach następnych.

Rodzice zapoznają się z koncepcją poprzez stronę internetową oraz na spotkaniach w przedszkolu, mogą również wyrażać opinie i wnioskować o zmiany w koncepcji.

 

            Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.