Ważny komunikat dla Rodziców- aktualizacja 08.04.2021r.

Drodzy Rodzice! Informujemy, że od dnia  12.04.2021r. do 18.04.2021r. przedszkole nadal będzie zamknięte...

 Informujemy, że od dnia  12.04.2021r. do 18.04.2021r. przedszkole nadal będzie zamknięte. Jednakże Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.
6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.
1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których
mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych
placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach
preadopcyjnych,
– 3 –
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych
jednostek
– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym

 

Warunkiem uczęszczania dziecka do przedszkola rodziców pracujących w w/w grupach zawodowych, jest złożenie do dyrektora stosownego oświadczenia załączonego do niniejszej informacji. Oświadczenie należy złożyć najpóźniej w ciągu tygodnia z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.


 W/w dokument można złożyć osobiście lub wysłać mailem na adres poczty przedszkolnej za potwierdzeniem odbioru.

 

-- 
Agnieszka Pękala
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Grojcu